Tính chỉ số BMI
  • Đơn vị: Kg/cm
  • Đơn vị: lb/in
Thiếu cân
Bình thường
Thừa cân
Béo phì
up
BMI
Underweight
Normal
Overweight
Obese
up
BMI