Chuyên mục Hãng sản xuất

Danh mục Hãng sản xuất (Manufacturer’s List) giới thiệu các hãng sản xuất trong lĩnh vực y tế bao gồm các thông tin gồm tên công ty, thông tin liên hệ, địa chỉ, website, dịch vụ hoặc sản phẩm của hãng, và các thông tin khác liên quan.