benh soi o be so sinh

Ban dát hồng, hơi gờ lên mặt da, mịn là một trong những biểu hiện của sởi

Ban dát hồng, hơi gờ lên mặt da, mịn là một trong những biểu hiện của sởi

Ban dát hồng, hơi gờ lên mặt da, mịn là một trong những biểu hiện của sởi

Comments

Both comments and trackbacks are currently closed.