Creatinine nước tiểu (mg/dL):
Thể tích nước tiểu (mL)
Tổng thời gian lấy Urine (giờ):
Creatinine huyết thanh (mg/dL): (0.1-15)

Độ thanh thải Creatinine (mL/phút) =